22/2017 – Rejestracja umorzenia akcji własnych, obniżenie kapitału zakładowego spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Zarząd Quantum software S.A. (dalej: „Spółka”; „Emitent”) informuje, iż Spółka powzięła wiadomość o rejestracji w dniu 6 października 2017 roku, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 740 378,50 złotych do kwoty 657 435,00 […]

21/2017 – Zbycie udziałów w spółce zależnej EDISONDA sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17MAR ust. 4 – zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnych Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem a spółką Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu doszło do zawarcia umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Emitenta tj. w spółce EDISONDA […]

20/2017 – Aktualizacja informacji o wypłacie dywidendy za rok 2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W związku z przekazanym dnia 27-06-2017 r. raportem bieżącym nr 18/2017, którym Zarząd Quantum software S.A. (Emitent) poinformował, że w zależności od stanu realizacji procesu rejestracji umorzenia 165.887 akcji własnych dywidenda za rok 2016 zostanie wypłacona albo w wysokości […]

19/2017 – Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zawarciu przez spółkę zależną, tj. spółkę Quantum Qguar sp. z o.o. („Spółka zależna”) z Zakładami Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. umowy, której przedmiotem jest zaprojektowanie, udzielenie licencji, […]

18/2017 – Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Quantum software S.A. (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę nr 6/2017 w sprawie podziału zysku netto spółki Quantum software S.A. za 2016 r. (Uchwała). Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło […]

15/2017 – Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Quantum software S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Quantum software S.A. niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki Minvesta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, będącej Akcjonariuszem dysponującym ponad 1/20 kapitału zakładowego spółki Quantum software S.A., żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku […]