14/2017 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Działając na zasadzie art. 395 par. 1 w zw. z art. 399 par. 1 w zw. z art. 402 1 k.s.h. oraz § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz 259 z późn. zm. ), Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie zwołuje na dzień 26.06.2017 r., na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Krakowie w Hotelu Wilga przy ul. Przedwiośnie 16.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA QS
2. Treść uchwał ZWZA QS
3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.
4. Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej