18/2017 – Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. (Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. w dniu 26 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę nr 6/2017 w sprawie podziału zysku netto spółki Quantum software S.A. za 2016 r. (Uchwała).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zysk netto Spółki za 2016 rok w wysokości 2 166 647,38 zł [dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 38/100] przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Zgodnie z Uchwałą dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku ustala się na 25 sierpnia 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 8 września 2017 roku.

Jednocześnie Zarząd spółki Quantum software S.A. informuje, iż liczba akcji objętych dywidendą – w związku z faktem podjęcia przez NWZA QS SA w dniu 16 marca 2017 r. uchwały nr 5 w przedmiocie umorzenia akcji własnych w ilości 165.887 – uzależniona jest od procesu rejestracji umorzenia ww. akcji własnych i tak:

I. Jeżeli na dzień dywidendy tj. na dzień 25 sierpnia 2017 r. proces rejestracji umorzenia zostanie ukończony to dywidendą zostaną objęte akcje w ilości 1 314 870. Oznacza to, że na jedną akcję przypadnie dywidenda w wysokości 1,64 zł.
II. Jeżeli na dzień dywidendy tj. na dzień 25 sierpnia 2017 r. proces rejestracji umorzenia nie zostanie jeszcze ukończony to dywidendą zostaną objęte akcje w ilości 1 480 757. Oznacza to, że na jedną akcję przypadnie dywidenda w wysokości 1,46 zł.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]