23/2017 – Zbycie udziałów w spółce EQ System East sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – inf. bieżące i okresowe

Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) zawiadamia, że w dniu 11 grudnia 2017 r. dokonał zbycia posiadanych udziałów w spółce EQ System East sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. W wyniku transakcji, Emitent zbył 48 (czterdzieści osiem) udziałów stanowiących 44,86 % kapitału zakładowego spółki pod firmą EQ System East sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000486510 („Spółka”).

Emitent zbył na rzecz Kupującego wszystkie posiadane 48 (czterdzieści osiem) udziałów za łączną cenę 16 464,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery złotych 00/100), tj. za cenę 343,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy złote 00/100) za jeden udział. W wyniku transakcji, Emitent nie posiada już udziałów w tej Spółce. Spółka założona w roku 2013 praktycznie od kilku lat (min. ze względu na konflikt na Ukrainie) nie prowadziła działalności.