9/2015 ? Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Quantum software S.A. informuje, iż powziął wiadomość, że suma umów zawartych przez spółkę zależną ?Quantum Qguar sp. z o.o.?  z podmiotem z branży sieci sprzedaży detalicznych przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta wynoszących na dzień 31 marca 2015 r. […]

8/2015 ? Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna:  Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie ? informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 26 czerwca 2015 roku otrzymał od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą mającą dostęp do informacji poufnych zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 […]

5/2015 ? Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Quantum software S.A.”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, że pan Piotr Nadolski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Quantum software S.A. Pan […]

4/2015 ? Quantum software S.A. zwołanie ZWZA na dzień 25 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Działając na zasadzie art. 395 par. 1 w zw. z art. 399 par. 1 w zw. z art. 4021 k.s.h. oraz § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących […]

3/2015 ? Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna: art.160 ust.4 ustawy o obrocie ? informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w dniu 14 stycznia 2015 roku otrzymał od osoby pełniącej w strukturze organizacyjnej Spółki funkcję kierowniczą mającą dostęp do informacji poufnych zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 […]

2/2015 ? Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Podstawa prawna: art.56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe Zarząd Quantum software S.A. przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku. Jednostkowy raport roczny za 2014 rok ? 20.03.2015 r. Skonsolidowany raport roczny za 2014 rok ? 20.03.2015 r. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku ? 15.05.2015 […]

1/2015 ? Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku

Podstawa prawna: Art.65 ust.1 ustawy o ofercie ? wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości Działając na podstawie Art. 65 ust 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Quantum software S.A. (Emitent) przekazuje w załączeniu wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Spółkę do  […]