17/2020 – Wykaz uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 28.12.2020 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Quantum software S.A. przekazuje treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 28.12.2020 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie […]

16/2020 – Informacja o wypłacie dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Quantum software SA (Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software SA w dniu 28 grudnia 2020 roku podjęło uchwałę nr 4 dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (Uchwała). Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości […]

15/2020/k – Korekta raportu bieżącego nr 15/2020 – brak podpisu osób reprezentujących spółkę

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe W nawiązaniu do raportu nr 15/2020 z dnia 28.12.2020 roku, Zarząd Quantum software S.A. informuje, iż z przyczyn technicznych systemu ESPI, raport został wysłany bez podpisu osób reprezentujących spółkę. Poniżej powtórna treść raportu: Zarząd Quantum software S.A. zawiadamia, że w obradach […]

15/2020 – Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5% Zarząd Quantum software S.A. zawiadamia, że w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28 grudnia 2020 r. wzięli udział następujący akcjonariusze posiadający więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu: – „Quantum Assets sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie: Liczba akcji: […]

14/2020 – Informacja o połączeniu spółek z Grupy Kapitałowej Quantum software.

Podstawa prawna – art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne Zarząd spółki Quantum software SA („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zakończeniu procesu rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, połączenia spółki „Quantum Assets sp. z o.o.”(„Spółka Przejmująca”) ze spółką „Minvesta sp. z o.o.”(„Spółka Przejmowana”) będących podmiotami […]

13/2020 – Podjęcie przez spółkę zależną uchwały w sprawie rozwiązania Kapitału Zapasowego utworzonego z zysku wypracowanego w 2019 roku i wypłaceniu dywidendy z tej części oraz wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020.

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) zawiadamia o otrzymaniu informacji od zarządu spółki „Quantum Qguar sp. z o.o.” (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta) o uchwale podjętej w dniu dzisiejszym przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Quantum Qguar […]

11/2020 – Żądanie Akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Quantum Software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd Quantum Software S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał pismo od spółki Minvesta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Akcjonariusz”), w którym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz żąda zwołania Nadzwyczajnego Walnego […]

10/2020 – Ponowne wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji.

Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd spółki Quantum software SA, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., niniejszym ponownie wzywa Akcjonariuszy do składania w Spółce posiadanych dokumentów akcji w […]

9/2020 – Ponowne wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd spółki Quantum software SA, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., niniejszym ponownie wzywa Akcjonariuszy do składania w Spółce posiadanych dokumentów akcji w […]