Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Quantum software SA według stanu na dzień 26 listopada 2020 r.
Imię i nazwisko /nazwa firmy Akcje imienne serii A* Akcje zwykłe na okaziciela serii B C D Suma akcji Liczba głosów Udział w kapitale Udział w głosach
Quantum Assets Sp. z o.o. 675 421 295 491 970 912 1 646 333 73,84% 79,73%
Ogółem 750 000 564 870 1 314 870 2 064 870 100 % 100 %
* akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na WZA Emitenta.

Dane syntetyczne

Quantum software S.A.
ul. Walerego Sławka 3A
30-633 Kraków

tel.: +48 (12) 646 98 00
fax: +48 (12) 646 98 02

 

KRS: 0000136768
REGON: 351243328
NIP: 677-17-53-870
Kapitał zakładowy: 682.435,00 zł.

Kontakt dla inwestorów

Ewa Warchoł
(+48) 12 646 98 00
relacje.inwestorskie@quantum-software.com