13/2021 – Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021 oraz dywidendy z Kapitału Zapasowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) zawiadamia, że otrzymał informację od spółki „Quantum Qguar sp. z o.o.” (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta) („Spółka”), że jej Zarząd w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o wypłacie na rzecz […]

12/2021 – Zakończenie subskrypcji akcji serii E

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Quantum software SA („Emitent”, „Spółka”), w związku z dokonanym przydziałem akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i oferowanych w ramach […]

11/2021 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje o otrzymaniu od osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce, zawiadomień w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, sporządzonych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego Spółki, o którym Spółka […]

10/2021 – Uchwała Zarządu Quantum software SA w sprawie dokonania przydziału Akcji Serii E w ramach Programu Motywacyjnego

Zarząd spółki Quantum software SA z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o dokonaniu przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym nr […]

8/2021 – Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 3 MAR

Podstawa prawna: art. 19 ust.3 MAR Zarząd Quantum software S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 19. ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: ”MAR”) informuje, […]

7/2021 – Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 3 MAR

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR Zarząd Quantum software S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 19. ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: ”MAR”) […]

6/2021 – Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 23.06.2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Quantum software S.A. przekazuje treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 23.06.2021 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku […]

5/2021 – Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Quantum software S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. w dniu dzisiejszym podjęło uchwałę nr 6/2021 w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na […]