2/2017 – Żądanie Akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Quantum Software S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ? informacje poufne

Zarząd Quantum Software S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Akcjonariusz posiadający ponad 60% udziału w kapitale zakładowym Spółki, tj. spółka Minvesta sp. z o.o. („Akcjonariusz”), wystąpił na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych do Zarządu Spółki z pisemnym żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software S.A. i umieszczenia w porządku obrad następującego punktu:

 ?Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.?

Akcjonariusz wskazał, iż żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ma na celu podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki i jest uzasadnione zamiarem wycofania wszystkich akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Akcjonariusz (działający w porozumieniu z innymi podmiotami będącymi akcjonariuszami spółki Quantum software S.A.) ogłosił w dniu 28 listopada 2016 roku wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy. Akcjonariusz wskazał, że zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest konieczne z uwagi na regulacje art. 91 Ustawy o Ofercie.