7/2017 – Nabycie akcji własnych w ramach ogłoszonego wezwania

Podstawa prawna ? Art. 17 ust. 1 MAR ? informacje poufne

Zarząd spółki Quantum software S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Domu Maklerskiego przeprowadzającego wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Quantum software S.A. informację nt. transakcji realizującej zapisy osób, które odpowiedziały na to wezwanie. W wyniku tej transakcji spółka Minvesta sp. z o.o. nabyła 54 512 akcji Emitenta. Transakcja ta została przeprowadzona w ramach ogłoszonego w dniu 28 listopada 2016 roku przez spółkę Minvesta sp. z o.o. (reprezentującą strony ?Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 24 listopada 2016?) publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż 297.158 akcji Spółki (?Wezwanie?).

Wezwanie zostało przeprowadzone na podstawie 91 ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.).

Nabyte akcje mają łączną wartość nominalną 27 256 zł i stanowią 3,68 % kapitału zakładowego Spółki a ich udział w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi 2,44 %. Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 9,00 zł.

Przed ogłoszeniem wezwania strony Porozumienia posiadały łącznie 1 002 782 akcji Spółki, stanowiących 67,72% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania łącznie 1 752 782 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 78,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku rozliczenia w dniu dzisiejszym w KDPW transakcji nabycia akcji w drodze wezwania łącznie w posiadaniu Akcjonariuszy działających w Porozumieniu jest 1 057 294 akcji własnych, stanowiących 71,40% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania łącznie  81,02 % głosów na walnym zgromadzeniu.