19/2017 – Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zawarciu przez spółkę zależną, tj. spółkę Quantum Qguar sp. z o.o. („Spółka zależna”) z Zakładami Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. umowy, której przedmiotem jest zaprojektowanie, udzielenie licencji, wdrożenie, szkolenie oraz uruchomienie systemu Qguar WMS PRO, Qguar MES i Qguar TMS, jak również świadczenie płatnych usług serwisowych („Umowa”).

Łączna wartość Umowy wyniesie 1 237 992,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100).