5/2017 – Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Quantum software S.A. zwołanego na dzień 16 lutego 2017 roku

Podstawa prawna ? art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Quantum software S.A. niniejszym zawiadamia, iż otrzymał od spółki Minvesta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, będącej Akcjonariuszem Quantum software S.A. dysponującym ponad 1/20 kapitału zakładowego spółki Quantum software S.A., żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 lutego 2017 r. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału i zmiany statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Niniejszym żądaniem Akcjonariusz wnosi aby do porządku obrad NWZA została wprowadzona uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego spółki. Obniżenie kapitału stanowić będzie realizację podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwał o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę a także dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia.

W załączeniu projekty uchwał zaproponowane przez ww. Akcjonariusza.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 16.02.2017 r.
2. Treść uchwał NWZA 16.02.2017 r.
3. Projekty uchwał