15/2017 – Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Quantum software S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Quantum software S.A. niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki Minvesta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, będącej Akcjonariuszem dysponującym ponad 1/20 kapitału zakładowego spółki Quantum software S.A., żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016.
8.Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2016.
9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki.
11.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w latach 2009-2014.
13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zgłoszonym żądaniem Akcjonariusz wnosi, aby do porządku obrad ZWZA QS S.A. została wprowadzona uchwała w sprawie przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w latach 2009-2014. Uchwała ta ma na celu umożliwienie nabycia przez osoby należące do kluczowej kadry menedżerskiej Spółki oraz spółek zależnych z Grupy Kapitałowej QS SA akcji własnych nabytych w latach 2009-2014, które ostatecznie – z powodu wygaśnięcia w 2013 r. programu motywacyjnego – nie zostały przekazane kluczowym członkom kadry menedżerskiej.

W załączeniu projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza oraz projekty uchwał na ZWZA z uwzględnieniem uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza.

Załączniki:

1. Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza.
2. Projekty uchwał na ZWZA z uwzględnieniem uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza.