8/2017 – Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR ? informacje poufne

Zarząd Quantum software S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym  na rachunku inwestycyjnym Spółki zaewidencjonowano 165.887 akcji własnych Spółki nabytych na podstawie umowy przeniesienia prawa własności akcji w celu umorzenia, zawartej w dniu 9 lutego 2017 r. pomiędzy Spółką a spółką córką Quantum Qguar sp. z o.o. co stanowiło wykonanie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software S.A. z dnia 25 czerwca 2015 roku. Łączna cena nabycia akcji wyniosła 1.106.167,30 zł, wartość nominalna nabytych akcji wynosi 0,50 zł/szt. O transakcjach nabycia przez spółkę Quantum Qguar sp. z o.o.  akcji w drodze wezwania Spółka informowała odpowiednio w raporcie bieżącym nr 2/2016 oraz nr 11/2016.  Nabyte akcje stanowią 11,2% udziałów w kapitale zakładowym Spółki i dają 7,4% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.