11/2017 – Informacja o aneksie do Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 24.11.2016 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR ? informacje poufne

Zarząd spółki Quantum software S.A. (?Emitent?) informuje, że powziął wiadomość, iż dnia12 marca 2017 roku został podpisany aneks nr 2 do Porozumienia z dnia 24 listopada 2016 roku, o którym informowano raportem bieżącym nr 13/2016.

Zawiadomienie skierowane do Zarządu spółki zawiera następującą informację:

Na podstawie posiadanych informacji Strony Porozumienia oceniają, że inni akcjonariusze obecni na pierwszej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (dnia 16 lutego 2017 roku) najprawdopodobniej sprzeciwiają się przyjęciu uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji Spółki w trybie, o którym mowa w art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Konsekwencją takiego sprzeciwu może być zaskarżenie uchwały co z punktu widzenia zarówno Spółki jak i wszystkich jej akcjonariuszy nie byłoby sytuacją pożądaną. Z tego względu Strony Porozumienia chcą w sposób wyraźny wskazać, że oddanie głosu w sprawie uchwały o zniesieniu dematerializacji stanowić będzie autonomiczną decyzję każdej ze Stron Porozumienia.
W związku z powyższym Strony podpisały Aneks do Porozumienia, w którym przywraca się następujące, pierwotne brzmienie p. 12.(ii):

?Niniejsze Porozumienie nie stanowi zobowiązania Stron do zgodnego oddawania głosów na ewentualnym walnym zgromadzeniu Spółki, o którym mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy?.