10/2018 – Przystąpienie do istotnego projektu przez spółkę zależną

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 – informacje poufne Zarząd Quantum software S.A. (dalej: „Spółka”; „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że spółka Quantum Qguar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Quantum”, spółka w 100% zależna od Emitenta) jest wskazana jako podwykonawca projektu konsorcjum spółek: M -LOGISTIC sp. z o.o. (lider […]

9/2018 – Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Quantum Qguar sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd Quantum software S.A. („Emitent”) informuje, że w nawiązaniu do uchwały z dnia 23 sierpnia 2018 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Quantum Qguar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Quantum Qguar”), spółka dokonała wypłaty dywidendy za 2017 rok w wysokości 1.965.625,84 pomniejszonej o […]

8/2018 – Korekta raportu bieżącego nr 7/2018 w przedmiocie zawiadomienia w trybie art. 19 MAR

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Quantum software S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 7/2018 w przedmiocie zawiadomienia (w trybie art. 19 MAR) od osoby pełniącej obowiązki zarządcze. Korekcie podlega załączone zawiadomienie, które w pierwotnej wersji nie zawierało informacji dot. […]

7/2018 – Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 rozporządzenia MAR

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku […]

6/2018 – Nabycie udziałów przez spółkę zależną Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR Zarząd spółki Quantum software SA z siedzibą w Krakowie („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, objęcia przez spółkę zależną pod firmą „Quantum Qguar sp. z o.o.” („Spółka zależna”) nowoutworzonych 8.800 (słownie: osiem tysięcy […]

2/2018 – Objęcie przez spółkę zależną udziałów w spółce Qcadoo Limited sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Emitent informuje, że powziął wiadomość o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Krakowie, objęcia przez spółkę zależną Quantum Qguar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 47 udziałów (94%) […]