16/2013 – Rejestracja spółki EQ System East Sp. z o.o.

  Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd Quantum software S.A. informuje o informacji dotyczących zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000486510, w dniu 19 listopada 2013 roku spółki pod firmą EQ System East Sp. z o.o. […]

14/2013 – Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ

Zarząd Quantum software SA zawiadamia, że w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 9 października 2013 r. w Krakowie wzięli udział następujący akcjonariusze, posiadający więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu: – Quantum Assets Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Liczba akcji: 675.421 Liczba głosów: 1.350.842 Udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: […]

13/2013 – Zwołanie NWZA spółki Quantum software S.A.

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Działając na podstawie art. 399§1 w zw. z art 400§1, art. 402 1§1 i §2 oraz art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych a także ustępu XXIII pkt 3 Statutu Spółki oraz § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra […]

12/2013 – Wniosek akcjonariusza Spółki o zwołanie NWZA

  W dniu 12 września 2013 roku do siedziby spółki wpłynął wniosek akcjonariusza spółki Quantum software S.A.  z siedzibą w Krakowie posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, na zasadzie art. 400 §1 k.s.h., dotyczący żadania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad uchwały zgodnej z załączonym poniżej projektem: Uchwała nr [__]Nadzwyczajnego […]

9/2013 – Korekta jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok Spółki Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd Spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości w dniu 18 marca 2013 roku jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok postanawia dokonać korekty w zakresie uzupełnienia informacji dodatkowej i […]

8/2013 – Zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariusza spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Quantum software S.A.”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 maja 2013 roku, otrzymał  pismo spółki pod firmą: Quantum Assets spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: […]