22/2017 – Rejestracja umorzenia akcji własnych, obniżenie kapitału zakładowego spółki

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2

Zarząd Quantum software S.A. (dalej: „Spółka”; „Emitent”) informuje, iż Spółka powzięła wiadomość o rejestracji w dniu 6 października 2017 roku, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 740 378,50 złotych do kwoty 657 435,00 złotych, tj. o kwotę 82 943,50 złotych.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki oraz Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie 165 887 akcji własnych Spółki („Akcje Umorzone”) o wartości nominalnej 0,50 złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 82 943,50 złotych, uprawniających do 165 887 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Mając na uwadze, że Akcje Umorzone stanowiły własność Spółki, Spółce jako akcjonariuszowi Akcji Umorzonych nie zostało wypłacone wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

Po rejestracji obniżenia kapitału kapitał zakładowy Spółki wynosi 657 435,00 złotych i dzieli się na 750 000 akcji imiennych (serii A) oraz 564 870 akcji na okaziciela ( z czego 84 113 akcji stanowi akcje serii B, 470 000 akcji stanowi akcje serii C, 10 757 akcji stanowi akcje serii D) o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja i o łącznej wartości nominalnej 657 435,00 złotych.

Akcje Spółki są oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLQNTUM00018.

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 9, 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych