1/2017 – Informacja o aneksie do Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 24.11.2016 r.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 MAR ? informacje poufne

Zarząd spółki Quantum software S.A. (?Emitent?) informuje, że powziął wiadomość, iż dnia 3 stycznia 2017 roku został podpisany aneks do Porozumienia z dnia 24 listopada 2016 roku, o którym informowano raportem bieżącym nr 13/2016.

Powyższy aneks wprowadza następujące zmiany do Porozumienia:

?Punkt 12 Porozumienia o brzmieniu:
12. Strony ? z uwagi na fakt, iż nie jest możliwy do przewidzenia skutek wezwania tj. ilość akcji ostatecznie nabytych w ramach wezwania ? postanawiają, że:
(i)  Niniejsze Porozumienie nie stanowi zobowiązania Stron do wystąpienia przez Strony z żądaniem umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia Spółki sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy.
(ii) Niniejsze Porozumienie nie stanowi zobowiązania Stron do zgodnego oddawania głosów na ewentualnym walnym zgromadzeniu Spółki, o którym mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy.

otrzymuje następujące brzmienie:
12. Strony ? pomimo, iż nie jest możliwy do przewidzenia skutek wezwania tj. ilość akcji ostatecznie nabytych w ramach wezwania ? postanawiają, że:
(i)  Na mocy niniejszego Porozumienia Strony postanawiają, iż Minvesta wystąpi z żądaniem umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia Spółki sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w art. 91 ust. 4 Ustawy.          
(ii) Strony uzgadniają, że będą współdziałać w zamiarze dotyczącym zniesienia dematerializacji także w sytuacji, gdy wezwanie nie pozwoli osiągnąć 90% ogólnej liczby głosów, co sprawi, że Strony nie będą mogły skorzystać z uprawnienia do żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup), o którym mowa w art. 82 ust. 1 Ustawy.

Punkt 14 Porozumienia o brzmieniu:
14. Strony wskazują, że niniejsze Porozumienie wygasa po wykonaniu obowiązków jakie przewiduje Ustawa na podmiotach dokonujących wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji tej Spółki w trybie art. 91 Ustawy .

otrzymuje następujące brzmienie:
14. Strony wskazują, że niniejsze Porozumienie wygasa po wykonaniu obowiązków jakie przewiduje Ustawa na podmiotach dokonujących wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji tej Spółki w trybie art. 91 Ustawy, zaś w zakresie zobowiązania wskazanego w punkcie 12 (ii) Porozumienie pozostaje w mocy do czasu jego wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron.?