Historia operacji na akcjach

Pierwsze notowanie

Zarząd Giełdy wprowadził z dniem 25 września 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki Quantum software S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda:

a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii B,
b) 470.000 (czterysta siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C,

pod warunkiem dokonania w dniu 25 września 2007 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji akcji serii B i C oznaczenia ich kodem „PLQNTUM00018”.
Zgodnie z uchwałą nr 727/2007 Zarządu Giełdy z dnia 21 września 2007 r. Zarząd GPW wyznaczył dzień 24 września 2007 r. dniem ostatniego notowania 470.000 (czterystu siedemdziesięciu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki Quanutm software S.A., o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLQNTUM00026”.

Kurs zamknięcia akcji serii C z dnia 25/09/2007 wyniósł 20,50 zł.

Akcje na giełdzie
Dematerializacja akcji