4/2017 – Zakończenie skupu akcji Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 MAR ? informacje poufne

Zarząd Quantum software S.A. informuje, iż korzystając z uprawnienia przewidzianego w §7 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 25 czerwca 2015 roku, podjął decyzję o zakończeniu z dniem dzisiejszym skupu akcji własnych dokonywanego na podstawie tej uchwały. Biorąc pod uwagę dotychczasowe efekty skupu akcji własnych oraz konieczność posiadania rezerw finansowych związanych ze skupem przez cały okres jego trwania tj. do dnia 25 czerwca 2018 roku, zasadne było podjęcie decyzji o zakończeniu skupu akcji własnych dokonywanego na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 25 czerwca 2015 roku. Przy podejmowaniu decyzji o zakończeniu skupu akcji własnych Zarząd zasięgnął opinii Rady Nadzorczej, która pozytywnie odniosła się do propozycji Zarządu w tym zakresie.