14/2016 ? Wypłata dywidendy przez spółkę zależną Quantum Qguar sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ? informacje poufne Zarząd Quantum software S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 14 grudnia 2016 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Quantum Qguar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zdecydowało o wypłacie dywidendy za rok 2015 w wysokości 1 875 585,51 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt […]

13/2016 ? Informacja o zawarciu porozumienia

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR ? informacje poufne Zarząd spółki Quantum software S.A. (zwanej dalej „Emitentem” lub „Spółką”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu przez następujących akcjonariuszy (zwanymi dalej „Zawiadamiającymi” lub „Stronami Porozumienia”), a to: Minvesta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (określana dalej jako: ?Minvesta?),. Tomasza Hatalę, Bogusława […]

12/2016 ? Wypowiedzenie umowy z Animatorem Emitenta oraz zawarcie nowej umowy o animację

 Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR ? informacje poufne Zarząd spółki Quantum software S.A. (Emitent) informuje, że w dniu wczorajszym wypowiedział umowę zawartą dnia 24.08.2009 r. o wykonywanie czynności Animatora Emitenta z Domem Maklerskim Noble Securities S.A. Jednocześnie z dniem 29.09.2016 r. Emitent podpisał nową umowę o pełnienie funkcji Animatora Emitenta dla akcji Quantum […]

11/2016 ? Nabycie akcji własnych w ramach ogłoszonego wezwania

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ? informacje poufne Zarząd spółki Quantum software S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Domu Maklerskiego przeprowadzającego wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Quantum software S.A. informację nt. transakcji realizującej zapisy osób, które odpowiedziały na to wezwanie. W wyniku tej transakcji spółka zależna Quantum […]

10/2016 ? Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Quantum software S.A. informuje, iż powziął wiadomość, że suma umów zawartych przez spółkę zależną Quantum Qguar sp. z o.o.  ze spółką DINO S.A. w okresie ostatnich 12 m-cy przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełniła kryterium […]

7/2016 ? Quantum software S.A. zwołanie ZWZA na dzień 29 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. Działając na zasadzie art. 395 par. 1 w zw. z art. 399 par. 1 w zw. z art. 4021 k.s.h. oraz § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących […]

6/2016 ? Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Quantum software S.A. informuje, iż powziął wiadomość, że suma umów zawartych przez spółkę zależną ?Quantum Qguar sp. z o.o.? (z siedziba w Krakowie) ze spółkami z Grupy MASPEX WADOWICE (tj. podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy o rachunkowości) w […]

5/2016 ? Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe Zarząd spółki Quantum software S.A. informuje, iż powziął wiadomość, że suma umów zawartych przez spółkę zależną ?Quantum Qguar sp. z o.o.?  ze spółkami: Alupol Packaging S.A., Alupol Packaging Kęty sp. z o.o. oraz Alupol Films sp.z  o.o. (tj. podmiotami powiązanymi […]