21/2017 – Zbycie udziałów w spółce zależnej EDISONDA sp. z o.o.

Podstawa prawna: Art. 17MAR ust. 4 – zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnych

Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem a spółką Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu doszło do zawarcia umowy sprzedaży udziałów w spółce zależnej Emitenta tj. w spółce EDISONDA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Na mocy ww. umowy Emitent dokonał transakcji zbycia całego pakietu posiadanych udziałów tj. 1.124 udziałów (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia cztery udziały) w spółce EDISONDA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o wartości nominalnej 100,00 zł za jeden udział, o łącznej wartości nominalnej 112.400,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy czterysta złotych 00/100). Zbyte udziały stanowią 59,2 % kapitału zakładowego i uprawniają do takiej samej ilości głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki EDISONDA sp. z o.o. Cena sprzedaży ustalona została przez strony umowy na kwotę 2.091.068,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych 00/100). Pomiędzy nabywcą udziałów a osobami zarządzającymi i nadzorującymi Emitenta nie zachodzą powiązania. W wyniku dojścia do skutku transakcji zbycia udziałów Emitent nie jest już udziałowcem EDISONDA sp. z o.o.

Spółka EDISONDA sp. z o.o. prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu „user experience” tzn. projektowania systemów, serwisów i aplikacji oraz badań typu eyetracking, usability tests itp.
Przekazanie informacji o sprzedaży udziałów i prowadzonych negocjacjach zostało w przez Spółkę opóźnione w dniu 3 lipca br. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.

W ocenie Spółki niezwłoczne opublikowanie informacji mogło naruszyć interes Spółki związany z prowadzonymi negocjacjami i negatywnie wpłynąć na przebieg tych negocjacji.
Sprzedaż ww. udziałów jest związana z koncentracją Grupy Quantum na podstawowej działalności tj. tworzeniu i wdrażaniu systemów Zarządzania Łańcuchem Dostaw (Supply Chain Management).