Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Informacja Zarządu Quantum software S.A. dotycząca niestosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (07.02.2017)

Podstawa prawna: Regulamin GPW par. 29 pkt 3.

Wynagrodzenia

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  1. ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
  2.  informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze ? oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  3. informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  4. wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
  5. ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie stosuje tej zasady i w sprawozdaniu z działalności nie wskazuje informacji na temat systemu wynagrodzeń. Sprawozdanie z działalności Spółki zawiera informacje dotyczące wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.

Dane syntetyczne

Quantum software S.A.
ul. Walerego Sławka 3A
30-633 Kraków

tel.: +48 (12) 646 98 00
fax: +48 (12) 646 98 02

 

KRS: 0000136768
REGON: 351243328
NIP: 677-17-53-870
Kapitał zakładowy: 682.435,00 zł.

Kontakt dla inwestorów

Ewa Warchoł
(+48) 12 646 98 00
relacje.inwestorskie@quantum-software.com