3/2017 – Zwołanie NWZA spółki Quantum software S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399§1 w zw. z art 400§1, art. 402 (1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz 259 z późn. zm. ), Zarząd Quantum Software S.A. zwołuje na dzień 16.02.2017 r., na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w hotelu Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 16.02.2017 (pdf)
2. Treść uchwał NWZA 16.02.2017 (pdf)
3. Porządek obrad NWZA 16.02.2017 r. (pdf)