24/2017 – Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) zawiadamia, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od spółki „Quantum Qguar sp. z o.o.” (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta) („Spółka”), że jej Zarząd w dniu 22.12.2017 r. podjął uchwałę o wypłacie na rzecz jedynego wspólnika zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017 w kwocie 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.