10/2017 – Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 16 lutego 2017 r. powzięło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wyznaczenia terminu wznowienia obrad. Zgodnie z podjętą uchwałą obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane w dniu 16 marca 2017 r. o godz. 10:00 w Hotelu Wilga w Krakowie, przy ul. Przedwiośnie 16.

Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, uchwałę o wyborze Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu.

Protokół NWZA Quantum software S.A. z 16.02.2017