18/2019 – Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – inf. bieżące i okresowe Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) zawiadamia, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od spółki „Quantum Qguar sp. z o.o.” (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta) („Spółka”), że jej Zarząd w dniu 19.12.2019 r. podjął uchwałę […]

17/2019 – Informacja o wypłacie dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – inf. bieżące i okresowe Zarząd Quantum software SA (Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software SA w dniu 16 grudnia 2019 roku podjęło uchwałę nr 4 dotyczącą wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki (Uchwała).Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości […]

16/2019 – Wykaz uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 16.12.2019 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Quantum software S.A. przekazuje treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 16.12.2019 r. Szczegółowa podstawa prawna:§ 19 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie […]

13/2019 – Żądanie Akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Quantum Software S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne Zarząd Quantum Software S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka Minvesta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Akcjonariusz”), będąca wiodącym Akcjonariuszem Spółki, wystąpiła na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych do Zarządu Emitenta z pisemnym żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum […]

12/2019 – powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 mar

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Quantum software S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 19. ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i […]

11/2019 – Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Spółki Quantum software SA („Emitent”) niniejszym informuje, że dnia 3 lipca 2019 roku dokonał korekty raportu okresowego za I kwartał 2019 roku, tj. za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019 r., opublikowanego przez Emitenta w dniu 30 maja 2019 […]

9/2019 – Wykaz uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 11.06.2019 r.

  Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Zarząd Quantum software S.A. przekazuje treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Quantum software S.A. w dniu 11.06.2019 r. Szczegółowa podstawa prawna:§ 19 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w […]