6/2017 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Podstawa prawna ? art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

Jednostkowy raport roczny za 2016 rok ? 20.04.2017 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2016 rok ? 20.04.2017 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku ? 19.05.2017 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku ? 15.09.2017 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku ? 24.11.2017 r.

Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm. („Rozporządzenie”), w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Quantum software S.A. nie będzie przekazywało odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku.