12/2013 – Wniosek akcjonariusza Spółki o zwołanie NWZA

 

W dniu 12 września 2013 roku do siedziby spółki wpłynął wniosek akcjonariusza spółki Quantum software S.A.  z siedzibą w Krakowie posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, na zasadzie art. 400 §1 k.s.h., dotyczący żadania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad uchwały zgodnej z załączonym poniżej projektem:

Uchwała nr [__]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: „QUANTUM SOFTWARE” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie
z dnia [_____] 2013 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za lata [____] ? [____]

?§1 Zważywszy, iż:
Spółka za rok obrotowy [____] osiągnęła zysk w wysokości [____];
Spółka za rok obrotowy [____] osiągnęła zysk w wysokości [____];
Spółka za rok obrotowy [____] osiągnęła zysk w wysokości [____];
Spółka za rok obrotowy [____] osiągnęła zysk w wysokości [____];
Spółka za rok obrotowy [____] osiągnęła zysk w wysokości [____];
Spółka za rok obrotowy 2012 poniosła stratę w wysokości 100.550,52 zł (sto tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt dwa grosze);
oraz Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 518.264,95 zł (słownie zł: pięćset osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery i 95/100) tytułem dywidendy za rok obrotowy 2011;
Spółka posiada za lata [____] ? [_____] skumulowany zysk w wysokości [____] zł ([____]).

§ 2 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy tytułem dywidendy kwotę [_____] zł ([_____]) odpowiadającą części zysku wypracowanego w latach [____], który przeznaczony był uprzednio na zasilenie kapitału zapasowego, uwzględniając wysokość straty za rok obrotowy 2012 oraz kwotę wypłaconą akcjonariuszom tytułem dywidendy za rok 2011.

§ 3 W związku z powyższym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom według następujących zasad:
(i)Dywidendą zostają objęte wszystkie akcje Spółki serii A, B, C i D, z wyłączeniem jednak akcji własnych posiadanych przez Spółkę, t.j. [____] ([_____]).
(ii)Dywidenda wynosi [____] zł (słownie: [____]) na jedną akcję.
(iii)Łączna kwota dywidendy wynosi [_____] zł (słownie zł: [____] i [__]/100).
(iv)Różnica pomiędzy zyskiem netto a dywidendą, która wynika z koniecznych zaokrągleń i wynosi [____] zł (słownie zł: [____] i [__]/100), zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.
(v)Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień [____] 2013 roku (dzień dywidendy).
(vi)Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień [___] 2013 roku.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Zarząd spółki Quantum software S.A. zobowiązuje się do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z zasadami Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) z dnia z dnia 19 lutego 2009 r.