2/2013 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A.przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

  • Jednostkowy raport roczny za 2012 rok – 18.03.2013
  • Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok – 18.03.2013
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku – 15.05.2013
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku – 30.08.2013
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku – 08.11.2013

Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm. („Rozporządzenie”), w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Tym samym Quantum software S.A. nie będzie przekazywało odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Quantum software S.A. nie będzie publikowało skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku oraz, zgodnie z § 101 ust. 1 Rozporządzenia, skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.