17/2013 – Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań Spółki na mocy porozumienia stron

Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że z dniem 23 grudnia 2013 r. zostały rozwiązane na mocy porozumienia stron następujące umowy zawarte z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Kancelarią Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach:

  1. umowa z dnia 2 lipca 2013 r. na przegląd sprawozdania finansowego Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz badania sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r.;
  2. umowa z dnia 2 lipca 2013 r. na usługi doradztwa w zakresie prawidłowości sporządzenia sprawozdań finansowych spółek grupy kapitałowej Quantum nieobjętych badaniem ani przeglądem na dzień 30 czerwca 2013 r. i 31 grudnia 2013 r.;
  3. umowa z dnia 2 lipca 2013 r. na przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r.

Strony porozumienia zgodnie oświadczyły, iż zaszły okoliczności, które stanowią uzasadnioną podstawę rozwiązania ww. umów, a także, że przyczyną rozwiązania tych umów nie są różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów rewizji finansowej. Okoliczności powyższe związane są z przesunięciem terminu publikacji sprawozdań finansowych spółki w stosunku do zaplanowanego i uzgodnionego z harmonogramem badania.

W ciągu  okresu trwania ww. umów nie wystąpiły przypadki rezygnacji z wyrażenia opinii, wydania opinii negatywnych lub z zastrzeżeniami o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych. Nie zaistniały także rozbieżności odnośnie interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, jakie miały miejsce między spółką a podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, które byłyby podstawą rozwiązania ww. umów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy  ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt 19 w zw. §25 z oraz §5 ust. 1 pkt 20 w zw. z §26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).