5/2013 – Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. informuje, że w związku z pomyłką edycyjną w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Quantum software S.A.  za I kwartał 2013 roku opublikowanym w dniu 15 maja 2013 roku, w części I „Informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013 r.” w pkt 6 „Ocena podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Grupy Kapitałowej” wprowadzono błędny komentarz do wyników Grupy Kapitałowej

Było:
„Grupa Kapitałowa w pierwszym kwartale 2013 roku wypracowała całkowite przychody ze sprzedaży w wysokości 5 075 tys. zł, co oznacza wzrost o niecałe 10 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (4 625 tys. zł). Sprzedaż licencji i usług związanych z pakietem Qguar spadła w tym okresie o około 2%.”

Powinno być:

„Grupa Kapitałowa w pierwszym kwartale 2013 roku wypracowała całkowite przychody ze sprzedaży w wysokości 5 075 tys. zł, co oznacza wzrost o niecałe 10 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (4 625 tys. zł). Sprzedaż licencji i usług związanych z pakietem Qguar wzrosła w tym okresie o 7,5%.”

Skorygowany w powyższym zakresie skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 zostanie przekazany łącznie z tym raportem.

Podstawa prawna: §6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).


Załącznik

1. Skonsolidowane sprawozdanie Grupy kapitałowej Quantum Software S.A. za 1 kwartał 2013