9/2013 – Korekta jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok Spółki Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie w związku z przekazaniem do publicznej wiadomości w dniu 18 marca 2013 roku jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok postanawia dokonać korekty w zakresie uzupełnienia informacji dodatkowej i zaprezentowania brakującej informacji mającej na celu doprowadzenie danych z 2011 roku do porównywalności.

W ocenie Zarządu wprowadzone zmiany do jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. w formie niniejszej korekty nie mają wpływu ani na wynik, ani na ocenę sytuacji finansowej jednostki i grupy.

W związku z powyższym Zarząd przekazuje uzupełnienie następujących informacji :

I. W celu uszczegółowienia  przeprowadzonej korekty punkt  1.5 „Zasady polityki rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2012 rok” został uzupełniony o stosowne wyjaśnienia dotyczące przyczyn korekty jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego (strona 5 i 6 jednostkowego oraz strona  6 skonsolidowanego sprawozdania finansowego);

II. W związku z dokonaniem korekty odroczonego podatku dochodowego  Emitent dla uzyskania pełnej porównywalności danych finansowych do roku 2012 (które nie uległy zmianie)postanawia wprowadzić stosowne zmiany dotyczące roku 2011:

1) w tabeli „SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ” (strona 9 jednostkowego oraz strona 10 skonsolidowanego sprawozdania finansowego) w pozycji :
a) „Zysk (strata) z lat ubiegłych”,
b) „Zysk  (strata) netto” ;

2) w tabeli ?SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW? (strona 11 jednostkowego oraz strona 12 skonsolidowanego sprawozdania finansowego) w pozycji:
a) ?Podatek dochodowy?,
b) ?część odroczona?,  
c) ?Zysk (strata) netto? ,
d) ?Zysk (strata) przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej? (pozycja tylko w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym),
e) ?Zysk (strata) netto (zanualizowany)?;
f) ?Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)?,
g) ?Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)?,

3) w tabeli ?ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM?  (strona 13 jednostkowego oraz strona 14 i 15 skonsolidowanego sprawozdania finansowego) w pozycji:
a) ?Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu?,
b) ?Strata z lat ubiegłych na początek okresu?,
c) ?korekty błędów podstawowych?,
d) ?Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych?,
e) ?Strata z lat ubiegłych na koniec okresu?,
f) ?Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu?,
g) ?Wynik netto?,
h) ?zysk netto??,

4) w tabeli ?RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH? (strona  14 jednostkowego oraz strona  16 skonsolidowanego sprawozdania finansowego)  w pozycji:
a) ?Zysk (strata) netto?,
b) ?Korekty razem?,
c) ?Zmiana stanu rezerw?,

5) w tabeli ?WYBRANE DANE FINANSOWE  ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO? (strona 16 i 17 jednostkowego sprawozdania finansowego)oraz w tabeli ?WYBRANE DANE FINANSOWE  ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO? (strona 18 skonsolidowanego sprawozdania finansowego) w pozycji:
a) ?Zysk (strata) netto?,
b) ?Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)?,
c) ?Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)?,

– a również w notach:

6) ?ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO? (strona 49 jednostkowego oraz strona 50 i 51 skonsolidowanego sprawozdania finansowego)) dodano kolumnę ?Stan na 2011-01-01? oraz wprowadzono zmiany w pozycji:
a) ? Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:?,
b) ?odniesionej na wynik finansowy?,
c) ?Zwiększenia?,
d) ?odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)?,
e) ?różnica między amortyzacją podatkową i bilansową?,
f) ?Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem? (pozycja tylko w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym),
g) ?odniesionej na wynik finansowy? (pozycja tylko w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym),

7) ?PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT? (strona  65 jednostkowego oraz strona 68 skonsolidowanego sprawozdania finansowego) w pozycji:
a) ?zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych?,
b) ?Podatek dochodowy odroczony, razem?,

8) ?ZYSK (STRATA) NETTO? (nota tylko w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, strona  69) w pozycji:
a) ?zysk (strata) netto jednostki dominującej?,
b) ?Zysk (strata) netto?,

9)?ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ? za rok 2011 (strona 65 jednostkowego oraz strona 69 skonsolidowanego sprawozdania finansowego),

10) ?PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) (strona 66 jednostkowego oraz strona 69 i 70 skonsolidowanego sprawozdania finansowego) w pozycji:
a) ?Zysk (strata) netto?,
b) ?Korekty razem?,
c) ?Zmiana stanu rezerw?.

11)  Ponadto Emitent dla zaprezentowania informacji dotyczącej przekształcenia danych z 2011 roku w celu zapewnienia ich porównywalności zawarł dodatkowe objaśnienia w dodatkowej nocie objaśniającej nr 16 i 17 (strony 76-79 jednostkowego oraz strony 81-84 skonsolidowanego sprawozdania finansowego ).

12) Dodatkowo Emitent wprowadził zmiany zapisu (kwestia j/w) w dodatkowej nocie objaśniającej nr 18 (strona 79 jednostkowego oraz strona 84 skonsolidowanego sprawozdania finansowego).

III. Emitent dodaje informacje dotyczące ?Wyceny wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych? (strona 18 jednostkowego oraz strona 20 skonsolidowanego sprawozdania finansowego) omyłkowo pominiętych w sprawozdaniu finansowym.

IV. Ponadto Emitent, dodaje informacje dotyczące ?Metody wyceny instrumentów finansowych?, ?Podstawowych rodzajów instrumentów finansowych?, a także ?Charakteru i ryzyka związanego z instrumentami finansowymi na które jednostka i grupa są narażone?. Dla zobrazowania wagi oceny poszczególnych ryzyk na sprawozdanie finansowe jednostki i Grupy Emitent dokonał prezentacji w formie analizy wrażliwości na stronach 66-69 jednostkowego oraz 70-73 skonsolidowanego sprawozdania finansowego).

Treść skorygowanego „Sprawozdania finansowego spółki Quantum software S.A. za rok 2012” oraz „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za rok 2012” znajdują się w załączeniu.


Załączniki

 

  1. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. 2012 – korekta 07.06.2013

  2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej – korekta 06.07.2013