13/2013 – Zwołanie NWZA spółki Quantum software S.A.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Działając na podstawie art. 399§1 w zw. z art 400§1, art. 402 1§1 i §2 oraz art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych a także ustępu XXIII pkt 3 Statutu Spółki oraz § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz 259 z późn. zm. ), Zarząd Quantum Software S.A. zwołuje na dzień 09.10.2013 r., na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w hotelu Hotelu Wilga przy ulicy Przedwiośnie 16.

Załączniki

1. Ogłoszenie o zwołaniu NZWZA Quantum Software 09.10.2013 (pdf)

2. Projekty Uchwał NZWZA 09.10.2013 (pdf)