6/2013 – Quantum software S.A. zwołanie ZWZA na dzień 21 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Działając na zasadzie art. 395 par. 1 w zw. z art. 399 par. 1 w zw. z art. 4021 k.s.h. oraz § 38 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz 259 z późn. zm. ), Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie zwołuje na dzień 21.06.2013r., na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w Hotelu Wilga, przy ul. Przedwiośnie 16.


Porządek obrad, projekty uchwał oraz dodatkowe informacje stanowią załączniki do Raportu.

  1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA 21 czerwca 2013 (pdf)
  2. Treść uchwał WZA 21 czerwca 2013 (pdf)
  3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012 (pdf)
  4. Uchwała nr 1 Rady Nadzorczej (pdf)