8/2013 – Zgłoszenie projektów uchwał przez akcjonariusza spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Quantum software S.A.”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 maja 2013 roku, otrzymał  pismo spółki pod firmą: Quantum Assets spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: „Quantum Assets”), będącej akcjonariuszem Quantum software S.A. W powyższym piśmie Quantum Assets, korzystając z uprawnienia przewidzianego w art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, zgłosiło wniosek umieszczenia wskazanych w tym piśmie spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (21.06.2013 r.) i podjęcie uchwał o następującej treści:

Propozycja uchwały podejmowanej w ramach nowego, zgłaszanego przez Quantum Assets 14 punktu porządku obrad (utworzenie funduszu rezerwowego celem sfinansowania nabycia akcji własnych):

?Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia utworzyć fundusz rezerwowy o wysokości [___] zł przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, na który przeznaczone będą środki:
1) w kwocie [___] pochodzące z [___];
2) w kwocie [___] pochodzące z [___].?

Propozycja uchwały podejmowanej w ramach nowego, zgłaszanego przez Quantum Assets 15 punktu porządku obrad (podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych) :

?W związku z treścią art.362 § 1 pkt 5) i pkt 8), art.393 pkt 6) i art. 396 § 5 k.s.h. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki w celu (i) ich umorzenia, (ii)finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku, (iii) ofertowania w przyszłości kadrze menedżerskiej Spółki i podmiotów zależnych (iv) lub w innych celach według uznania Zarządu po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej Spółki, na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich decyzji i działań zmierzających do nabycia akcji Spółki, w tym w szczególności do zawarcia odpowiednich umów z domem maklerskim.

2. Niniejsze upoważnienie dotyczy zarówno akcji zwykłych na okaziciela, jak i akcji imiennych uprzywilejowanych. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

3. Spółka może nabyć akcje własne według następujących zasad:
1) nabycie akcji nastąpi w wyniku złożenia akcjonariuszom Spółki ofert nabycia przez Spółkę posiadanych przez nich akcji, w terminach i na zasadach wskazanych w stosownych komunikatach,
2) nabycie akcji, o którym mowa wyżej będzie dotyczyło akcji, których wartość nominalna nie przekroczy [__]% kapitału zakładowego Spółki według stanu na dzień [__] r., pomniejszonego o wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę w dniu [__].
3) nabycie akcji nastąpi po cenie ustalonej przez Zarząd Spółki jednak nie wyższej niż [__] zł ([__] złotych) za akcję zwykłą i po cenie nie wyższej niż [__] zł ([__] złotych) za akcję uprzywilejowaną,
4) upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje czas do dnia [___] r.
5) wysokość środków przeznaczonych na nabywanie akcji własnych Spółki, obejmująca łączną cenę nabycia akcji własnych powiększoną o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż [__] zł ([___] złotych) 00/100, która odpowiada wysokości funduszu rezerwowego utworzonego przez Walne Zgromadzenie na ten cel.”   

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe; § 38 ust. 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259)

Załączniki

  1. Ogłoszenie o zwołaniu WZA 21 czerwca 2013 (pdf)
  2. Treść uchwał WZA 21 czerwca 2013 (pdf)