10/2021 – Uchwała Zarządu Quantum software SA w sprawie dokonania przydziału Akcji Serii E w ramach Programu Motywacyjnego

Zarząd spółki Quantum software SA z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o dokonaniu przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym nr 9/2021 z dnia 22 listopada 2021 r. Akcje Serii E były oferowane w ramach subskrypcji prywatnej w związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki uchwalonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 16 grudnia 2019 roku z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Uprawnionym, którzy prawidłowo subskrybowali i opłacili objęte akcje, Zarząd Spółki przydzielił Akcje Serii E w łącznej liczbie 50.000, po cenie emisyjnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku MAR.