5/2021 – Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. w dniu dzisiejszym podjęło uchwałę nr 6/2021 w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na Kapitale Zapasowym (Uchwała).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło zysk netto Spółki za 2020 rok w wysokości 2 880 072,89 zł [słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 89/100] przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawiło również przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy (tytułem dywidendy) kwotę 1.288.065,01 zł [słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych 01/100] z zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na Kapitale Zapasowym:

  • za rok 2016 – 268.734,98 zł
  • za rok 2017 – 11.637,77 zł
  • za rok 2018 – 10.834,25 zł
  • za rok 2019 – 996.858,01 zł

Zgodnie z Uchwałą dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy ustala się na 01 września 2021 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 08 września 2021 roku. Na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 3,17 zł.

Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje tj. 1 314 870 szt.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]