12/2021 – Zakończenie subskrypcji akcji serii E

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software SA („Emitent”, „Spółka”), w związku z dokonanym przydziałem akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej w związku z realizacją Programu Motywacyjnego w transzy za 2020 rok dla kluczowych pracowników i współpracowników Spółki – o czym Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym nr 10/2021 w dniu 7 grudnia 2021 r. – przekazuje następujące informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji:
1. Otwarcie subskrypcji nastąpiło 22 listopada 2021 roku. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 30 listopada 2021 roku .
2. Akcje serii E przydzielono w dniu 7 grudnia 2021 roku.
3. Subskrypcją objęto 50.000 sztuk akcji serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
4. Redukcja nie miała miejsca.
5. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 50.000 akcji serii E.
6. W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 50.000 akcji serii E.
7. Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane akcje serii E wynosiła 5,00 zł za 1 akcję.
8. Zapisy na akcje serii E złożyło 7 osób.
9. Akcje serii E przydzielono 7 osobom.
10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 250.000,00 zł.
12. Nie poniesiono kosztów emisji akcji serii E, w związku z tym średni koszt jej przeprowadzenie na akcję serii E wyniósł 0 zł.
13. Akcje serii E zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

Podstawa szczegółowa: par. 16 ust. 1 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych