2/2021 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23.06.2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt.2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając na zasadzie art. 395 par. 1 w zw. z art. 399 par. 1 w zw. z art. 402 1 k.s.h. oraz § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, zwołuje na dzień 23.06.2021 r., na godzinę 12:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w Hotelu Wilga przy ul. Przedwiośnie 16.

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA QS
2. Projekty uchwał ZWZA QS
3. Sprawozdanie z działalności RN w 2020 r.
4. Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdań za rok 2020
5. Formularz na wykonywanie prawa głosu