3/2021 – Zgłoszenie przez akcjonariusza wprowadzenia zmian do porządku obrad ZWZ

Zgłoszenie przez akcjonariusza wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software SA z siedzibą w Krakowie wraz z projektem uchwały

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software SA („Emitent” ) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki Quantum Assets sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego) żądanie wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki oraz projekt uchwały na ZWZ Spółki dotyczący zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Quantum software SA z dnia 16.12.2019 r.. Zmiana porządku obrad oraz przesłany projekt uchwały dotyczą punktu 13 porządku obrad, który został podany do publicznej wiadomości w treści raportu bieżącego 2/2021 z dnia 28 maja 2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA QS SA zawierające zaktualizowany porządek obrad, jak również projekty uchwał, zawierające zgłoszoną uchwałę, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.).

Załączniki:

1. Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZA QS SA (plik pdf)
2. Zaktualizowane projekty uchwał ZWZA 202 (plik pdf)