9/2021 – Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Quantum software S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, na podstawie upoważnienia zawartego w ust. X.a Statutu Spółki, które wynika z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 grudnia 2019 r., podjął w formie aktu notarialnego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (Uchwała). Zgodnie z Uchwałą, podwyższeniu ulega kapitał zakładowy Spółki o kwotę 25.000,00 zł, w drodze emisji 50.000 nowych akcji serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja. Akcje serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Zawarcie umowy objęcia akcji serii E nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, określił cenę emisyjną akcji serii E w wysokości 5,00 zł za jedną akcję. Akcje serii E zostaną pokryte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne, które zostaną wniesione jeszcze przed ich zarejestrowaniem. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności faktyczne i prawne, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW. Zgodnie z treścią Uchwały, Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały podjętej w dniu 01 października 2021 r., wyłączył w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.