13/2021 – Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2021 oraz dywidendy z Kapitału Zapasowego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) zawiadamia, że otrzymał informację od spółki „Quantum Qguar sp. z o.o.” (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta) („Spółka”), że jej Zarząd w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o wypłacie na rzecz jedynego wspólnika zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 w kwocie 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) oraz dywidendy z Kapitału Zapasowego Spółki w kwocie 390.000 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Termin wypłaty ustalono na dzień 30.12.2021 r.