10/2019 – Podjęcie przez spółkę zależną uchwały o wypłacie dywidendy za rok obrotowy 2018

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) zawiadamia, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od spółki „Quantum Qguar sp. z o.o.” (podmiotu zależnego w 100% od Emitenta), że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Quantum Qguar sp. z o.o. podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o wypłacie na rzecz jedynego wspólnika dywidendy za rok obrotowy 2018, w kwocie 2 458 925,22 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 22/100) netto.