12/2019 – powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 mar

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Quantum software S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 19. ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: ”MAR”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o transakcjach (na akcjach Quantum software SA) od pana Roberta Dykacza, będącego prokurentem spółki zależnej Emitenta, tj. spółki Quantum Qguar sp. z o.o.

W załączeniu przekazujemy pełną treść Powiadomienia.