1/2019 – Nabycie udziałów przez spółkę zależną Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Zarząd spółki Quantum software SA z siedzibą w Krakowie („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, objęcia przez spółkę zależną pod firmą „Quantum Qguar sp. z o.o.” („Spółka zależna”) nowoutworzonych 450 (słownie: czterysta pięćdziesiąt) udziałów w spółce „Quantum I-Services sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie („Quantum I-Services”) o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy udział. Dotychczas Spółka zależna posiadała w tej spółce 1 500 udziałów (100%). Nabycie udziałów w spółce Quantum I-Services jest częścią planu inwestycji w Grupę.