8/2019 – Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quantum software S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Quantum software S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Quantum software S.A. w dniu 11 czerwca 2019 roku podjęło uchwałę nr 6/2019 w sprawie podziału zysku netto spółki Quantum software S.A. za 2018 r. (Uchwała).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło z zysku netto Spółki za 2018 rok w wysokości 2 180 369,75 zł [dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 75/100] kwotę 1 091 342,10 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 10/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, natomiast pozostałą kwotę tj. 1 089 027,65 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 65/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Zgodnie z Uchwałą dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku ustala się na 4 lipca 2019 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2019 roku. Na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,83 zł.

Dywidendą zostaną objęte wszystkle akcje tj. 1 314 870 szt.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]