13/2019 – Żądanie Akcjonariusza zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Quantum Software S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne

Zarząd Quantum Software S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka Minvesta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Akcjonariusz”), będąca wiodącym Akcjonariuszem Spółki, wystąpiła na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych do Zarządu Emitenta z pisemnym żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Quantum software S.A., które powinno się odbyć w terminie do dnia 31.12.2019 r. oraz podjęcia uchwały dot. wypłaty dywidendy w kwocie 1.089.027,65 zł z niepodzielonej części zysku osiągniętego w 2018 roku, a co za tym idzie – umieszczenia w porządku obrad następującego punktu:

„Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2018.”

Akcjonariusz w swoim żądaniu wskazuje, iż zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest uzasadnione jego interesem, bowiem Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Quantum software SA uchwałą nr 6 z dnia 11 czerwca 2019 r. zdecydowało o przeznaczeniu 1.091.342,10 zł tj. ok. 50 % zysku za 2018 r. na wypłatę dywidendy, a według opinii Wnioskodawcy, obecny stan finansów Spółki pozwala bez uszczerbku dla jej kondycji przeznaczyć niewypłaconą, pozostałą część zysku za rok 2018 na dywidendę.