3/2019 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2018 rok

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2019 dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2019 roku, Zarząd spółki Quantum software SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazywania jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego spółki za 2018 rok.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny zostanie opublikowany w dniu 18 kwietnia 2019 roku

Poprzedni termin przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok ogłoszony raportem bieżącym nr 2/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku, przypadał na 12 kwietnia 2019 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)